Reglement

Dit reglement is inherent verbonden aan deelname aan Landleven Fietst.

Artikel 1 Deelname

1.1 Landleven Fietst is een fietsroute op basis van knooppunten, zonder wedstrijdelement. Deelname aan het fietsevenement is vrijwillig en op eigen risico. Landleven is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijke geleden nadeel.

1.2 Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.3 Deelname is slechts voorbehouden aan geregistreerde deelnemers.

1.4 Met de inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voldoende gezond is om deel te nemen en deel zal nemen met een deugdelijke fiets.

1.5 Indien de deelnemer verhinderd is en niet aan het evenement deel kan nemen, wordt het betaalde deelnamebedrag niet gerestitueerd.

1.6 Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

1.7 Tijdens het evenement is De Wegenverkeerswet 1994 en het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van kracht, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

1.8 Overtreding van genoemde punten in dit regelement kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Artikel 2 De route

2.1 Landleven behoudt zich het recht voor en tijdens het fietsevenement route te wijzigen ofgeheel of gedeeltelijk af te lasten op grond van weersomstandigheden of andere calamiteiten. Er is geen recht op teruggave van deelnamegelden, noch op vergoeding van (im)materiĆ«le schade.

2.2 Tijdens Landleven Fietst is het niet toegestaan honden (uitgezonderd begeleidingshonden)naast de fiets mee te laten lopen.

2.3 Het is niet toegestaan om voorwerpen mee te nemen zoals geluidsversterkers, spandoeken,  reclame-uitingen en andere niet fiets-gerelateerde voorwerpen.

2.4 Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

2.5 Deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

2.6 Deelnemer heeft respect voor overige weggebruikers, lokale bevolking, voor natuur enmilieu. De deelnemer deponeert afval in de daartoe bestemde afvalbakken.

Artikel 3 Privacywetgeving

3.1 Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventueel gebruik van zijn personalia  en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke door promotionele of
voorlichtende doeleinden, door Landleven, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden
gevorderd.

3.2 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Landleven enkel gebruiktvoor eigen beheer. Persoonsgegevens worden op geen enkele wijze gepubliceerd. Door deel
te nemen aan het evenement gaat u akkoord met gebruik van persoonsgegevens voor eigen
beheer.
 
Tot slot: Met het inschrijven voor Landleven Fietst verklaart de deelnemer zich akkoord met bovenstaande voorwaarden en regelement.