actievoorwaarden

Actievoorwaarden voor de Landleven Voorjaarscampagne tussen 9 april en 31 mei 2019.

Bestel direct

Actievoorwaarden Landleven voor de Landleven voorjaarscampagne gelden de volgende voorwaarden:
• Deelnemers die in de actieperiode van 9 april t/m 31 mei 2019 een (cadeau)abonnement hebben afgesloten
• Deze actie wordt aangeboden door Het Media Bedrijf B.V., uitgever van Landleven en kantoorhoudende aan de Amalialaan 126H te Baarn (hierna “Het Media Bedrijf” genoemd).
• Deelname is gratis. Medewerkers van Het Media Bedrijf of andere personen die direct betrokken zijn bij deze actie en jongeren onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
• Deelname is alleen mogelijk door een (cadeau)abonnement af te sluiten op Landleven in periode van 9 april t/m 31 mei 2019. Een abonnement kan worden afgesloten via de website www.landleven.nl, via een ingestuurde antwoordkaart of telefonisch via onze klantenservice op 0900 244 6 244 €0,45 per gesprek.
• Deelname aan de actie na deze datum is niet mogelijk. De actie sluit op 31 mei 2019.

Heeft u een abonnement met een welkomstgeschenkt dan kunt u deze medio mei 2019 verwachten.

Maak u kans op een prijs dan gelden de volgende actievoorwaarden:
• De prijs wordt op een onpartijdige wijze verloot onder de deelnemers.
• Uiterlijk eind juni ontvangt de winnaar per post of per e-mail bericht. De uitslag zal medio juni 2019 op de website www.landleven.nl bekend worden gemaakt en in de wekelijkse nieuwsbrief van Landleven.
• Om in aanmerking te komen voor een prijs dienen deelnemers een abonnement te nemen of te geven en zich met correcte en volledige (persoons)gegevens op de actiesites of via het speciale actieformulier aan te melden en akkoord te gaan met de voorwaarden.

Bij bepaling van de winnaar zal Het Media Bedrijf verifiëren of de beoogde winnaar aan de voorwaarden heeft voldaan. Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de in deze actievoorwaarden gestelde voorwaarden. Het Media Bedrijf is te allen tijde gerechtigd deelnemers te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen wanneer zij van mening is dat een deelnemer niet conform deze voorwaarden handelt dan wel indien zij van mening is dat een deelnemer zich anderszins frauduleus gedraagt of de wet (heeft) overtreden. Indien deelnemers na deelname bezwaar maken tegen deze voorwaarden vervalt elke aanspraak op de prijs verbonden aan deze actie en is deelnemer van verdere deelname uitgesloten.

Het Media Bedrijf neemt contact op met de winnaars voor de verdere afhandeling van de prijs. Indien Het Media Bedrijf binnen 5 werkdagen geen contact per telefoon of per e-mail heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar met gebruikmaking van het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer of e-mailadres heeft Het Media Bedrijf het recht de prijs voor diegene te laten vervallen en een nieuwe winnaar aan te wijzen conform de voorwaarden.

Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld. Omdat de winnaar de prijs gratis verkrijgt, geldt voor het betreffende product geen herroepingsrecht. Verder is er terzake van de prijs geen sprake van (consumenten) koop. De winnaar kan zich daarom terzake van de prijs niet beroepen op de wettelijke bepalingen die gelden voor (consumenten) koop. Het Media Bedrijf draagt zorg voor betaling van kansspelbelasting, indien verschuldigd.

Het Media Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die ondervonden wordt door deelname aan deze actie, dan wel die verband houdt met het gebruik van de gewonnen prijs. Het Media Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van technische storingen aangaande de website of verbindingen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing. Het Media Bedrijf, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek zijn Het Media Bedrijf, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie, waaronder voor;
1. enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
2. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;
3. zichtbare of verborgen gebreken in de door haar uitgekeerde prijs;
4. schade bij levering (verzending) van de prijs;
5. de volledigheid en juistheid van de door Het Media Bedrijf weergegeven of verstrekte informatie;
6. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie. 

Het Media Bedrijf verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs. De naam en woonplaats van de prijswinnaar wordt vermeld in communicatie-uitingen (bijvoorbeeld op de website of in een nieuwsbrief) rondom de uitkomst van de actie.

Het Media Bedrijf verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor communicatie met de deelnemer omtrent deze actie, om de uitreiking van de prijs te kunnen laten plaatsvinden en om de deelnemers een nieuwsbrief toe te sturen die onderdeel is van het (proef-)abonnement. Deze algemene actievoorwaarden zijn verkrijgbaar op www.landleven.nl/actievoorwaarden. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Het Media Bedrijf. Het Media Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Op de promotionele actie, deze voorwaarden en geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen Het Media Bedrijf en de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing. Conflicten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Op deze actie is het privacy statement van Het Media Bedrijf van toepassing. Dit privacy statement vindt u op www.hetmediabedrijf.nl/privacy/. 

Voor meer informatie of klachten ter zake deze actie kunt u contact opnemen met Het Media Bedrijf B.V. Postbus 638, 3740 AP Baarn, tel. 0900 244 6 244 € 0,45 per gesprek of e-mail: service@landleven.nl. • Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

-->